Regulamin

REGULAMIN NAJMU DOMKU LETNISKOWEGO

 1. Doba zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Najemca zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był domek letniskowy przekazany Najemcy.

3. Najemca nie może, użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.

4. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego. Grilla należy palić w bezpiecznej odległości od domku, zabronione jest palenie grilla na tarasie! Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek, sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku oraz segregacja śmieci, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, jest niedopuszczalne. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 .

5. Wynajmujący  wyraża zgodę  na  pobyt  w  domkach  małych  zwierząt  domowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody wynajmującego. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych osób. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania wszelkich nieczystości  pozostawionych przez zwierzę.

6. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu domku letniskowego, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku letniskowym i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści § § 4, 5, 6, 7 (w tym palenie tytoniu wewnątrz domku). Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.

7. Najemca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że na wyposażeniu domku w momencie wynajmu pozostają do Jego dyspozycji: telewizor marki MANTA, radio, dekoder TV SAT, lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik, naczynia kuchenne, łóżka wraz z kołdrami, poduszkami i pościelami, koce, meble ogrodowe, rower, grill, wyposażenie na plażę (leżak, parawan).

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za  pozostawione  bez  opieki lub nie zabezpieczone rzeczy osób przebywających w domku i na posesji, nie ponosi także odpowiedzialności wynikającej z następstw nieszczęśliwych wypadków

9. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie ośrodka.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu.

11. Na terenie obiektu znajduje się jedno  miejsce  parkingowe niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież  samochodu  pozostawionego  na  terenie  Obiektu.  Zabrania się  mycia  pojazdu.

RODO

Administratorem Twoich danych jest BAJA Maciej Pluciński z siedzibą w Borówcu ul. Rekreacyjna 30, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7821189373, REGON: 639552035. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: domek@ladnewakacje.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Rekreacyjna 30, 62-023 Borówiec.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z naszą siedzibą ul. Rekreacyjna 30, 62-023 Borówiec lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: domek@ladnewakacje.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez BAJA Maciej Pluciński w ramach zawieranych z Tobą umów.